Chính sách thỏa thuận

ĐẶT HÀNG VÀ THANH TOÁN

Vào từng thời điểm, SANBACHHOA hỗ trợ một hoặc nhiều phương thức thanh toán như sau:

(1) Thẻ tín dụng/ ghi nợ hoặc trả góp bằng thẻ tín dụng

Thanh toán qua thẻ tín dụng/ ghi nợ hoặc trả góp bằng thẻ tín dụng được thực hiện thông qua kênh thanh toán của bên thứ ba và danh sách thẻ được chấp nhận phụ thuộc vào kênh thanh toán mà bạn đang sử dụng.

(2) Thanh toán khi nhận hàng (Cod)

SANBACHHOA cung cấp dịch vụ cod ở một số nước. Người mua có thể trả tiền mặt trực tiếp cho người vận chuyển vào thời điểm nhận hàng.

(3) Thanh toán bằng thẻ ATM nội địa – Internet Banking

Hình thức thanh toán bằng thẻ ATM nội địa – Internet Banking chỉ dành cho Người Mua có thẻ ATM nội địa có liên kết Internet Banking (thanh toán trực tuyến), và không áp dụng đối với các thẻ VISA và Mastercard.

Người Mua chỉ có thể thay đổi kênh thanh toán trước khi thực hiện thanh toán.

SANBACHHOA không chịu trách nhiệm cũng như nghĩa vụ nào đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà Người Mua hoặc Người Bán phải chịu từ việc nhập sai thông tin vận chuyển và/ hoặc thông tin thanh toán cho đơn hàng đã đặt và/ hoặc sử dụng phương thức thanh toán không được liệt kê ở khoản ở trên. SANBACHHOA bảo lưu quyền kiểm tra tính hợp pháp quyền sử dụng phương thức thanh toán của Người Mua và có quyền đình chỉ giao dịch cho đến khi xác nhận được tính hợp pháp hoặc hủy các giao dịch liên quan nếu không thể xác nhận tính hợp pháp này.

Lưu ý: SANBACHHOA sẽ chịu trách nhiệm với những đơn hàng có sử dụng các dịch vụ hỗ trợ chuyển phát của SANBACHHOA

Hiện tại, SANBACHHOA chỉ có thể thực hiện thanh toán cho Người Sử Dụng qua chuyển khoản ngân hàng. Do vậy, Người Sử Dụng cần cung cấp cho SANBACHHOA thông tin tài khoản ngân hàng để nhận thanh toán, nghĩa là thanh toán cho sản phẩm đã bán hoặc hoàn lại từ SANBACHHOA

SỐ DƯ TÀI KHOẢN

Số Dư Tài Khoản Ví là một tính năng do SANBACHHOA hoặc nhà cung cấp dịch vụ được phép của SANBACHHOA cung cấp để hỗ trợ việc ghi nhận tiền bán hàng hoặc giá trị tiền được hoàn trả cho các giao dịch trả hàng/ hoàn tiền. Tổng giá trị ghi nhận này, trừ đi các khoản đã được thanh toán, sẽ được thể hiện ở mục Số Dư Tài Khoản Ví

Bạn có thể yêu cầu được nhận toàn bộ giá trị được ghi nhận tại Số Dư Tài Khoản (tối đa toàn bộ số dư trong Số Dư Tài Khoản ( của bạn) bằng yêu cầu chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng có thông tin được cung cấp cho SANBACHHOA (“Tài Khoản Nhận Tiền”) thông qua thao tác gửi yêu cầu chuyển tiền (“Yêu Cầu Thanh Toán”). SANBACHHOA cũng có thể chuyển khoản tự động giá trị được ghi nhận tại Số Dư Tài Khoản SANBACHHOA của bạn đến Tài Khoản Nhận Tiền định kỳ, theo thiết lập của bạn. SANBACHHOA chỉ thực hiện việc chuyển khoản vào ngày làm việc và việc chuyển khoản đó có thể cần tối đa 03 (ba) ngày làm việc để Tài Khoản Nhận Tiền được ghi có, theo nghiệp vụ ngân hàng liên quan.

Tiền thu được từ việc bán hàng, có sử dụng dịch vụ vận chuyển được hỗ trợ trên Trang SANBACHHOA sẽ được ghi nhận vào Số Dư Tài Khoản sau 08 (tám) ngày kể từ khi đơn hàng được cập nhật trạng thái Giao Hàng Thành Công (cho các đơn hàng ở SANBACHHOA Mall), hoặc sau 48 giờ kể từ khi đơn hàng được cập nhật trạng thái Giao Hàng Thành Công (cho các đơn hàng không thuộc SANBACHHOA Mall), hoặc sau khi Người Mua xác nhận đã nhận được hàng. Tiền mua hàng thuộc các đơn hàng thanh toán bằng tiền mặt (Cod) được trả hàng/ hoàn tiền sẽ được ghi nhận vào Số Dư Tài Khoản trong vòng 01 (một) ngày làm việc sau ngày yêu cầu trả hàng/ hoàn tiền được chấp thuận.

Sau khi đã gửi Yêu Cầu Thanh Toán, bạn không thể thay đổi hoặc hủy bỏ yêu cầu này. Nếu xảy ra lỗi trong quá trình xử lý bất kỳ giao dịch nào, bạn đồng ý ủy quyền cho SANBACHHOA chỉnh sửa lỗi đó và thực hiện ghi có hoặc ghi nợ trong Tài Khoản Nhận Tiền của bạn, với điều kiện là việc chỉnh sửa này được thực hiện theo quy định pháp luật có liên quan. Nếu SANBACHHOA không thể ghi có hoặc ghi nợ vào Tài Khoản Nhận Tiền vì bất kỳ lý do nào, bạn cũng sẽ ủy quyền cho chúng tôi tiếp tục thực hiện việc ghi có hoặc ghi nợ vào Tài Khoản Nhận Tiền, sau khi áp dụng bất kỳ khoản phí có liên quan nào, vào bất kỳ tài khoản ngân hàng hoặc phương tiện thanh toán nào khác mà bạn đã cung cấp cho SANBACHHOA hoặc cấn trừ việc ghi có hoặc ghi nợ cùng các khoản phí có liên quan vào số dư được ghi nhận tại Số Dư Tài Khoản SANBACHHOA của bạn trong tương lai, trong giới hạn pháp luật cho phép.

Bạn ủy quyền cho chúng tôi được thực hiện các bút toán ghi có hoặc ghi nợ liên quan đến giá trị được ghi nhận tại Số Dư Tài Khoản SANBACHHOA của bạn, cho mục đích:

• Điều chỉnh các sai sót trong việc thực hiện bất kỳ giao dịch nào.
• Trường hợp SANBACHHOA cho rằng bạn thực hiện hành vi và/ hoặc giao dịch gian lận hoặc đáng ngờ.
• Liên quan đến bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc các khoản không chính xác nào.
• Liên quan đến bất kỳ điểm thưởng hay hoàn lại nào.
• Liên quan đến bất kỳ loại phí chưa được thanh toán nào.
• Liên quan đến việc giải quyết bất kỳ tranh chấp giao dịch nào, bao gồm bất kỳ các bồi thường cho hoặc từ phía bạn.
• Liên quan đến các sản phẩm bị cấm hoặc các sản phẩm bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi.
• Liên quan đến bất kỳ việc thay đổi thỏa thuận đã cam kết giữa Người Mua và Người Bán.

Trả lời